Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.

„Ke zpracování osobních údajů zaměstnanců přistupujeme vždy odpovědně tak, aby to bylo účelné a maximálně bezpečné.“

Rozsah a účel zpracování osobních údajů uchazečů

Společnost Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, email, telefonní číslo, oblast působení, praxe, vzdělání, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, pro interní náborové procesy správce a interní náborové procesy skupiny Ball Corporation. Ostatní údaje mohou být uchazečem uvedené v životopise nebo osobním profilu, aniž by správce takové údaje výslovně požadoval, v obecné rovině se zpravidla jedná o: titul, datum narození, fotografie, občanství osobní zájmy. Společnost Ball od uchazečů o zaměstnání v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru nikdy nevyžaduje údaje, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, apod.).

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání elektronicky i manuálně. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., v odůvodněných případech mohou být poskytnuty zaměstnancům v rámci skupiny Ball Corporation, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Doba zpracování

Společnost Ball zpracovává osobní údaje kandidátů po dobu nezbytně nutnou pro realizaci daného výběrového řízení; po jeho ukončení budou osobní data uchazečů bezpečně smazána. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem umožnit správci oslovit uchazeče s nabídkou jiných vhodných pracovních příležitostí, uděluje kandidát souhlas na dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu

Osobní údaje a bezpečnost

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákoně na ochranu osobních údajů nebo v jiných závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Správce má aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat, nastavení řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji uchazečů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Každý uchazeč o zaměstnání má následující práva, která Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. jako správce plně respektuje:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů správci, je uchazeč vždy transparentně poučen o tom, k jakému účelu mohou být kontaktní údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Uchazeč jako subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání jsou poskytnuty veškeré informace o zpracování osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Po skončení výběrového řízení, pokud nebude s uchazečem o zaměstnání uzavřena pracovní či obdobná smlouva, budou osobní údaje uchazeče vymazány. Pokud uchazeč udělí společnosti Ball souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dalšího/dalších výběrových řízení, budou jeho data uchovány po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Uchazeč má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud jakožto subjekt údajů a) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uchazeč zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti uchazeče podle předchozí věty, má uchazeč právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na informaci, v případě souhlasu právo souhlas odvolat, uplatní uchazeč následujícími způsoby:

  • osobně na personálním oddělení společnosti,
  • telefonicky na čísle: +420 378 011 534 (535),
  • emailovou zprávou zaslanou na adresu prace@ball.com nebo cz.info@ball.com,
  • zasláním písemné žádosti na adresu sídla zaměstnavatele Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., 330 02 Dýšina 292, Česká republika s uvedením textu "GDPR – informace o zpracování OÚ" nebo v případě odvolání uděleného souhlasu "GDPR - odvolání souhlasu“ na obálce.